Lepingu- ja kasutustingimused

Lepingu- ja kasutustingimused

V24 on soodne ja kiire e-teenus kvaliteetsete, töökindlate ning järeleproovitud vabavaralistel tehnoloogiatel põhinevate veebilehtede ja veebipoodide loomiseks.

Käesolevad tingimused sätestavad nii teie kui meie õigused, kohustused ja vastutuse seoses V24 teenuste meiepoolse osutamise ja teiepoolse kasutamisega, mistõttu palume teil nendega hoolikalt tutvuda. Kui te tingimustega ei nõustu, ei saa me teile kahjuks oma teenuseid osutada.

V24 loomisel oleme silmas pidanud ennekõike Eesti ettevõtjate vajadusi. Kui teil pole Eesti äriregistri koodi, ei saa me teid täna kahjuks teenindada.

Tingimuste käesolev versioon kehtib Lepingutele, mis on sõlmitud alates 01.07.2022.

1. Põhimõisted

1. „V24“ on internetiaadressidel https://veebileht24.eu ja https://veebipood24.eu kättesaadav veebilehtede ja veebipoodide loomise e-teenus, mille omanik ja operaator on Codeq OÜ (registrikood 14972445, aadress Pärnu mnt 20, 10141 Tallinn, e-post info@veebileht24.eu, „Codeq“).

2. „Leping“ on Kliendi ja Codeqi („Pooled“) vaheline leping, mille alusel Codeq võimaldab Kliendil kasutada V24 teenuseid Kliendi veebilehe või veebipoe („Koduleht“) loomiseks. Leping koosneb eritingimustest, mis kuvatakse Teile V24 e-teenuses („Tellimus“) ja käesolevaist V24 teenusetingimustest („Tingimused“).

3. „Klient“ on juriidiline isik, kes on Lepingu pool ja kelle andmed määratakse kindlaks Tellimuses.

4. „Kasutaja“ on füüsiline isik, kes tegutseb Kliendi nimel ja ülesandel ning on V24 vahetu kasutaja.

5. „Hinnakiri“ on V24 teenuste ja Codeqi pakutavate lisateenuste hinnakiri, mille Codeq avaldab V24 veebilehel. Lepingule kohaldatakse selle sõlmimise hetkel kehtivat Hinnakirja, eraldi tellitavatele lisateenustele nende tellimise hetkel kehtivat Hinnakirja.

6. „Kodulehe Tarkvara“ on V24 teenuse osutamise käigus Codeqi poolt paigaldatav ning Kodulehe funktsionaalsust realiseeriv tarkvara, sh WordPress ning WooCommerce ja/või teised WordPressi pistikprogrammid.

7. „Kodulehe Sisu“ on V24 teenuse kasutamise ja/või Kodulehe haldamise käigus Kliendi poolt või Kliendi ülesandel meie poolt Kodulehel avaldatud tekstid, pildid ja muu materjal.

2. Lepingu sõlmimine

1. Kasutaja koostab Tellimuse, valides V24 veebilehel Kodulehe jaoks Kliendile sobiva teenusepaketi ja kujunduse, määrab kindlaks Kodulehe tulevase aadressi jm parameetrid ning Kliendile vajalikud lisateenused, sisestab Kliendi andmed ja valib makseviisi.

2. Codeq koostab Lepingu ja arve ning esitab need Kasutajale ja saadab Kliendile. Lepingu esitamist ja saatmist käsitletakse pakkumuse tegemisena Lepingu sõlmimiseks.

3. Klient aktsepteerib pakkumuse, tasudes arvel näidatud summa Codeqile. Kui Klient ei tasu arvet tähtaegselt, võib Codeq pakkumuse tagasi lükatuks lugeda ning väljastada Kliendile kreeditarve.

3. Lepingu täitmine

1. Codeq valmistab ette Kliendi Tellimusele vastava Kodulehe, paigutab selle ajutiselt V24 arenduskeskkonda ning avaldab Kliendile Kodulehe haldamiseks vajalikud juurdepääsukoodid. V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe haldamise õigus jääb ka Codeqile.

2. Klient laeb Kodulehe Sisu V24 arenduskeskkonda. Kliendi tellimusel nõustab, sh abistab, Codeq Klienti Kodulehe Sisu vormindamisel (sh teksti küljendamisel ja otsimootorite jaoks optimeerimisel ning piltide mõõtu lõikamisel). Klient vaatab nõustamisteenuse iga tulemi üle ühe tööpäeva jooksul selle kättesaamisest ning teavitab avastatud puudustest Codeqit viivitamatult. Codeqil on õigus hilisemaid pretensioone mitte arvestada. Kliendi valitud teenusepaketis sisalduva nõustamismahu täitumisel on Codeqil õigus keelduda edasisest nõustamisest või nõuda Kliendilt Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

3. Codeq majutab Kodulehte koos selle sisuga V24 arenduskeskkonnas kuni selle ümberpaigutamiseni Kliendi serverisse, kuid mitte rohkem kui kuue (6) kuu jooksul Lepingu sõlmimisest. Kliendi tellimusel võib Codeq Kodulehe majutamise tähtaega pikendada, nõudes Kliendilt selle eest Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

4. Kodulehe majutamise lõpetamisel teeb Codeq sellest arhiivikoopia, mis jääb Kliendile kättesaadavaks kolme (3) kuu jooksul majutamise lõpetamisest. Pärast nimetatud tähtaja lõppemist hävitab Codeq arhiivikoopia.

5. Codeq tagab V24 arenduskeskkonnas majutatavale Kodulehele 1 GB salvestusruumi. Kliendi tellimusel võib Codeq eraldada Kodulehe salvestamiseks täiendavat andmemahtu, nõudes Kliendilt selle eest Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

6. Codeq tagab V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe Tarkvara turvauuenduste paigaldamise. Kliendi tellimusel võib Codeq paigaldada ka Kodulehe Tarkvara muid versiooniuuendusi, nõudes Kliendilt selle eest Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

7. V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe riknemise või hävimise korral taastab Codeq selle võimalusel värskeimast olemasolevast varukoopiast eeldusel, et varukoopia on olemas. Kui Kodulehe riknemise või hävimise põhjustas Kliendi tegevus või tegevusetus või Kliendi kasutatav riist- või tarkvara, on Codeqil õigus nõuda taastamise eest Kliendilt Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

8. Kui Klient on veendunud, et Kodulehe funktsionaalsus ja kujundus vastavad Tellimusele ning et Kodulehe sisu on avaldamiseks valmis, teavitab ta Codeqit oma valmisolekust Koduleht oma serverisse ümber paigutada. Kui Klient soovib, et Kodulehe paigutaks ümber Codeq, annab Klient Codeqile selleks vajaliku juurdepääsu Kliendi poolt valitud serverile ning tagab, et server vastab V24 veebilehel avaldatud tehnilistele nõuetele. Olenemata sellest, kas Klient või Codeq paigutab Kodulehe ümber, vaatab Klient Kodulehe arenduskeskkonnast Kliendi serverisse ümberpaigutamisest ning teavitab Codeqit puudustest (5) tööpäeva jooksul ümberpaigutamisest. Codeqil on õigus hilisemaid pretensioone mitte arvestada.

9. Kliendi tellimusel ja tingimusel, et Klient säilitab või annab Codeqile Kodulehe tehnilist haldamist võimaldava juurdepääsu Kodulehele jätkab Codeq Kodulehe Tarkvara uuendamist ka pärast Kodulehe ümberpaigutamist Kliendi serverisse. Pärast (6) kuu möödumist Lepingu sõlmimisest on Codeqil õigus nõuda Kliendilt Kodulehe Tarkvara uuendamise eest Hinnakirjas ette nähtud täiendavat tasu.

4. Intellektuaalne omand

1. V24 teenus, sh selle osutamiseks kasutatavad arvutiprogrammid ja veebilehed, nende sisu ja kujundus, on kaitstud Codeqi ja/või Codeqi litsentsiandjate autoriõiguste ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega. Codeq annab Kasutajale ja Kliendile Lepingu tähtaja jooksul kehtiva lihtlitsentsi nende õiguste objektide kasutamiseks viisidel ja ulatuses, mis on vältimatult vajalik Lepingu täitmiseks.

2. Kodulehe Tarkvara on kaitstud selle autoriõiguste omajate autoriõiguste ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega ning on autoriõiguste omajate poolt Codeqile litsentsitud või nende poolt vaba tarkvara litsentside all avaldatud. Codeq paigaldab ja Klient kasutab Kodulehe Tarkvara vastavalt selle autoriõiguste omajate valitud litsentside tingimustele.

3. Kodulehe Sisu on kaitstud Kliendi ja/või Kliendi litsentsiandjate autoriõiguste ja/või muude intellektuaalse omandi õigustega. Klient annab Codeqile Lepingu tähtaja jooksul kehtiva lihtlitsentsi nende õiguste objektide kasutamiseks viisidel ja ulatuses, mis on vältimatult vajalikud Lepingu täitmiseks. Klient tagab ja kinnitab, et tema poolt üles laetav Kodulehe Sisu on õiguspärane ega riku ühegi kolmanda isiku õigusi.

4. Kui mistahes kolmas isik leiab, et V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe Sisu avaldamine internetis rikub tema intellektuaalse omandi õigusi ja nõuab Codeqilt tema õiguste rikkumise lõpetamist, siis Codeq (i) teavitab sellest viivitamatult Klienti ja (ii) piirab juurdepääsu kõnealusele sisule või eemaldab selle Kodulehe Sisust. Hetkest, mil Klient tõendab Codeqile, et kolmandal isikul nõue puudub, taastab Codeq juurdepääsu Kodulehe Sisule. Käesolevas punktis nimetatud põhjusel juurdepääsu puudumine Kodulehe Sisule ei anna Kliendile mistahes nõudeid Codeqi vastu.

5. Välja arvatud käesolevas Intellektuaalne omand. peatükis sätestatud juhtudel ja ulatuses, ei loovuta ega litsentsi kumbki Pool teisele Poolele mingeid talle kuuluvaid intellektuaalse omandi õigusi.

5. Konfidentsiaalne teave

1. Poole konfidentsiaalne teave on seda Poolt, tema töötajaid, omanikke, äripartnereid ja/või äritegevust puudutav mistahes teave, mis ei ole avalikult kättesaadav. Kliendi konfidentsiaalne teave hõlmab Kodulehe haldamiseks ja Kliendi serverisse ümberpaigutamiseks vajalikke juurdepääsukoode ning V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe internetiaadressi ja Kodulehe Sisu.

2. Pool hoiab salajas teise Poole konfidentsiaalset teavet, mis on talle Lepingu ettevalmistamise või täitmise käigus teatavaks saanud, kaitstes seda sama efektiivselt kui omaenda konfidentsiaalset teavet, kuid vähemalt korraliku ettevõtja hoolsusega.

3. Pool võib teise Poole konfidentsiaalset teavet avaldada:

3.1. oma töötajatele, töövõtjatele ja käsundisaajatele juhul, kui ja ulatuses, mil see on vältimatult vajalik Lepingu täitmiseks, ning tingimusel, et teabe saaja on seotud konfidentsiaalsele teabele vähemalt samaväärset kaitset tagava konfidentsiaalsuskohustusega; ja

3.2. oma advokaatidele, audiitoritele, finants- ja/või ärinõustajatele, kes on lepingust ja/või seadusest tulenevalt seotud konfidentsiaalsele teabele vähemalt samaväärset kaitset tagava konfidentsiaalsuskohustusega; ja

3.3. võimuesindajatele nende seadusliku nõude alusel, teavitades sellest võimalusel eelnevalt teist Poolt, andmaks talle võimaluse nõuet vaidlustada.

4. Käesolevas Konfidentsiaalne teave. peatükis sätestatud konfidentsiaalsuskohustus kehtib Lepingu kehtivusajal ja viie (5) aasta jooksul Lepingu lõppemisest.

6. Isikuandmete kaitse

1. Codeq töötleb Kasutaja isikuandmeid vastavalt oma privaatsuspoliitikale.

2. Kui Kodulehe Sisu sisaldab isikuandmeid, on nende vastutav töötleja Klient ja volitatud töötleja Codeq, kusjuures Codeq töötleb selliseid isikuandmeid ainult Kliendilt saadud ja Lepingus dokumenteeritud juhiste alusel Lepingu täitmiseks vältimatult vajalikuks ulatuses.

7. Vastutus

1. Kuigi Codeq teeb äriliselt mõistlikke pingutusi selleks, et tagada V24 toimimine ja Kodulehe Tarkvara turvauuenduste operatiivne paigaldamine, ei vastuta Codeq siiski Kodulehe Tarkvara vigade ega turvanõrkuste eest ega garanteeri V24 katkestuste vm tõrgeteta toimimist, sh V24 arenduskeskkonnas majutatava Kodulehe säilimist.

2. Codeq ei taga Kodulehe tõrgeteta toimimist muude kui V24 veebilehel avaldatud tehnilistele nõuetele vastavate veebibrauserite ja ekraanisuurustega ega ümberpaigutatavust serverisse, mis ei vasta V24 veebilehel avaldatud tehnilistele nõuetele.

3. Codeq ei vastuta Kliendi serverisse ümber paigutatud Kodulehe toimimise eest.

4. Codeq ei vastuta ühelgi juhul Kliendi saamata jäänud tulu ega muude kaudsete kahjude eest.

5. Codeqi koguvastutus Kliendi ees on piiratud Lepingu alusel Kliendilt tegelikult saadud tasuga.

6. Klient hüvitab Codeqile täies ulatuses kõik kulud ja kogu kahju, mis tulenevad mistahes kahjust, mille põhjustab Kliendi valitud või loodud Kodulehe Sisu (s.h. pahavara) või kolmanda isiku nõudest seoses Kodulehe Sisu õigusvastasusega, sh õigusvastaste väljendustega, intellektuaalse omandi õiguste rikkumisega või isikuandmete õigusvastase töötlemisega, välja arvatud juhul, kui need on põhjustatud Codeqi tahtlusest või raskest hooletusest.

7. Käesolevas Vastutus. peatükis sätestatud vastutuse välistusi ja piiranguid ei kohaldata Codeqi tahtlusest ega raskest hooletusest põhjustatud kahjudele.

8. Üldsätted

1. Lepingu lõppemine. Leping lõpeb, kui Pooled on täies ulatuses täitnud oma Lepingust tulenevad kohustused või leppinud kokku Lepingu lõpetamises või kui üks Pool on Lepingu üles öelnud. Lepingu sätted, mis on määratud Lepingu lõppemise üle elama, jäävad kehtima Lepingus sätestatud aja jooksul pärast Lepingu lõppemist.

2. Välistav tingimus. Leping sisaldab kõiki lepingu tingimusi. Poolte varasemaid Lepingu esemega seotud tahteavaldusi ei loeta Lepingu osaks.

3. Teated. Poolte Lepingus sätestatud meiliaadressidele saadetud teated loetakse kättesaaduks nende saatmisele järgneval tööpäeval. Poole meiliaadressi muudatus jõustub sellest teise Poole teavitamisele järgneval tööpäeval.

4. Kohalduv õigus ja vaidluste lahendamine. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Pooled püüavad mistahes vaidlused lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on kummalgi Poolel õigus pöörduda Harju Maakohtusse.